گالری تصاویر مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور صفحه اصلی سایت


تصاویر مدارس

نمایش آلبوم

تصاویر مدارس 2

نمایش آلبوم

تصاویر مدارس 3

نمایش آلبوم

دهه فجر در مدارس خارج ازکشور

نمایش آلبوم

دیدار سرپرستان مدارس خارج از کشور با مقام عالی وزارت

نمایش آلبوم

گردهمایی سرپرستان مدارس خارج از کشور

نمایش آلبوم

روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی دردوحه قطر

نمایش آلبوم

بازدید مقام عالی وزارت از مدرسه فجر ایرانیان استانبول

نمایش آلبوم